Call Us : +91 - 9797070463, 9906582726   Email :  shalimarhouseboats@gmail.com  

TREKKING PACKAGES

 

Great Lakes Of Kashmir - Sonamarg to Naranag Trek
Duration : 10 Nights / 11 Days
Destinations : Srinagar, Dal Lake, Sonamarg, Nichnai, Vishansar Lake, Krishansar Lake, Gadsar
Lake, Megondob, Gangabal Lake, Naranag, Srinagar
Naranag Gangabal Trek
Duration:
5 Nights / 6 Days
Destinations : Srinagar - Nagin Lake - Naranagh - Gangabal Lake, Srinagar.

Phalgham -Aru -Kolahoi Glacier Trek
Duration: 5 Nights / 6 Days
Destinations : Srinagar, Dal Lake, Pahalgam, Lidderwat, Kolahoi Glacier, Srinagar.
Tarsar , Marsar , Pahalgam Trek
Duration:
09 Days 08 Nights
Destinations : - Srinagar - Sonmasti - Marsar - Sundersar - Tarsar - Shekwas - Lidderwat - Aru - Srinagar